FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

आ.व. २०७८/०७९ बजेट ( दशौँ गाउँ सभाबाट स्वीकृत)

दस्तावेज: 

पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र अस्वीकृति भएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

राय / सुझाव माग गरिएको सम्बन्धमा

जानकारी गराईएको सम्बन्धमा