FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ।

Construction of Setidevi Bidhyalaya Gherabar tatha Bewasthapa

The Procurement for Supply and Delivery of Medicines and Surgical Items बोलपत्र आव्ह्वानको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

The Procurement for Supply and Delivery of Medicines and Surgical Items

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ग्राबेल, रोड, माटो आदीको संकलन एवम् विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान (E-Bid) सम्बन्धि सूचना

Invitation for Electronic Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trial Bridge

ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ग्राबेल, रोड, माटो आदीको संकलन एवम् विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान (E-Bid) सम्बन्धि सूचना ( दोश्रो पटक प्रकाशित )

ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ग्राबेल, रोड, माटो आदीको संकलन एवम् विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान (E-Bid) सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids