FAQs Complain Problems

समाचार

रोजगार सम्बन्धित

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - शिक्षा शाखा

आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - शिक्षा शाखा

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - ( वि.नं. ०१-०८०/८१, ०२-०८०/८१, ०३-०८०/८१ )

अन्तर्वातामा सहभागी हुने सम्बन्धमा - ( वि.नं. ०१-०८०/८१, ०२-०८०/८१, ०३-०८०/८१ )

प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन तथा परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धमा

शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना - मा.शि. नेपाली (९-१२)

शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना